Rezultatet e pritshme

Rezultatet e pritshme

Rezultatet e drejtpërdrejta dhe të menjëhershme nga zbatimi i projektit janë:

  • Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i pasurive kulturore të zonës ndërkufitare;
  • Nxitja e përdorimit të qëndrueshëm të aseteve kulturore të zonës ndërkufitare;
  • Promovimi i ngjashmërive kulturore midis dy vendeve;
  • Trendi i turizmit drejt kulturës ndërkufitare, përmes aktivizimit dhe njohjes së aktorëve kryesorë me kulturën ndërkufitare;
  • Shtimi i vizitave dhe kohëzgjatjes vjetore të turistëve në zonën ndërkufitare;
  • Transferimi i njohurive dhe shkëmbimi i praktikave të mira dhe mësimeve të nxjerra nga partnerët në fushën e trashëgimisë kulturore;
  • Zgjerimi i rrjetit ndërkufitar mes organizatave dhe autoriteteve të përfshira në menaxhimin kulturor, ndarjen e ndikimeve dhe praktikave më të mira.

    Rezultatet janë absolutisht të matshme, të arritshme dhe realiste dhe të bazuara në kohë brenda kohëzgjatjes së projektit.

Si rezultat afatgjatë është

Mbështetjen e investimeve private dhe publike të turizmit në zonën e ndërkufitare

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e <emrit të përfituesit> dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues