Paketat e punës

Paketat e punës

WP1

Menaxhimi dhe Koordinimi

WP2

Informacioni dhe Publiciteti

WP3

Hartimi dhe maturimi i studimeve

WP4

Infrastruktura &
pajisje

WP5

Marketingu kulturor dhe sipërmarrja

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e <emrit të përfituesit> dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues