Objektivat

Objektivat

Projekti është planifikuar në përputhje të plotë me Objektivin Specifik të Thirrjes 2.1 “Ruajtja e burimeve kulturore dhe natyrore si parakusht për zhvillimin e turizmit në zonën ndërkufitare”.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është mbrojtja, ruajtja dhe zhvillimi i trashëgimisë kulturore të zonës ndërkufitare duke u fokusuar mbi Finiqin dhe Dodonën, duke promovuar turizmin e qëndrueshëm dhe duke nxitur rritjen ekonomike.

Në veçanti, projekti synon të:

  • Të ruajë trashëgimisë kulturore lokale
  • Të përdori teknologji të reja për të promovuar kulturën
  • Të inkurajojë aktorët e turizmit që të investojnë në rajon
  • Të promovojë burimet kulturore dhe natyrore si një destinacion i integruar turistik
  • Të rrisë numrin e vizitorëve dhe ditëve mesatare të shpenzuara në zonën ndërkufitare

Sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, ekziston një lidhje e fortë midis turizmit dhe kulturës, e cila me veprimet e duhura mund të ndikojë në tërheqjen dhe konkurrencën e një destinacioni.

Nevoja për të mbrojtur dhe ruajtur kulturën në zonën ndërkufitare, nuk është vetëm mjeti por më tepër një kusht për të krijuar veçanti dalluesei lokale përballë globalizimit.

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e <emrit të përfituesit> dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues