Το Πλαίσιο

Σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/07/2015 με την απόφαση C (2015) 5482. Η δεύτερη τροποποίηση του Προγράμματος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14/02/2018 με την απόφαση C (2018) 559.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το Πρόγραμμα (σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση) είναι 54.076.734,00 €, εκ των οποίων 45.965.222,00 € (85%) είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση και 8.111 .512,00 € (15%) από Εθνικούς πόρους των Αντισυμβαλλόμενων.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή εξαπλώνεται από τη θάλασσα της Ιωνίας μέχρι τις λίμνες Πρεσπών. Στην Ελλάδα οι Περιφερειακές Μονάδες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας και στην Αλβανία οι Περιφέρειες Βλόρ, Γκιροκάστερ, Κόρτσε και Βεράτ.

Άξονες Προτεραιότητας

PA1.
Προώθηση του περιβάλλοντος, βιώσιμες μεταφορές και δημόσιες υποδομές και,

PA2.
Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), η οποία είναι περισσότερο γνωστή ως INTERREG, αποτελεί έναν από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από διαφορετικά Κράτη-Μέλη.

INTERREG-A

Η Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συνεργασία, γνωστή ως INTERREG A, στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών NUTS III από τουλάχιστον δύο διαφορετικά Κράτη-Μέλη που βρίσκονται απευθείας στα σύνορα ή γειτνιάζουν με αυτά.

Info

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την υποβολή και έγκριση των προτάσεων έργων διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://www.greece-albania.eu/

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.