Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα άμεσα  αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

  • Διατήρηση, προστασία και προώθηση των πολιτιστικών αγαθών της περιοχής.
  • Ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης των πολιτιστικών αγαθών της περιοχής.
  • Προώθηση των πολιτιστικών ομοιοτήτων μεταξύ των δύο χωρών,
  • η τουριστική τάση προς την πολιτιστική κληρονομιά μέσω της ενεργοποίησης και εξοικείωσης των βασικών παραγόντων με τον διασυνοριακό πολιτισμό.
  • Αύξηση των ετήσιων επισκέψεων και της διάρκειας (διανυκτερεύσεων) των τουριστών στην περιοχή.
  • Μεταφορά γνώσεων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και διδαγμάτων μεταξύ των εταίρων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Επέκταση του δικτύου μεταξύ οργανισμών και αρχών που εμπλέκονται στην πολιτιστική διαχείριση, και ανταλλαγή επιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα, εφικτά, ρεαλιστικά και βασισμένα στη διάρκεια του έργου.

 

Ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι

η στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων του τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.